Elevhälsa

Vi som arbetar med elevhälsa på Trollbodaskolan är:
 

Carolina Svedström, skolsköterska
• ansvarar för elever Fkl-åk6
• är i tjänst måndag, tisdag, varannan onsdag, torsdag och fredag
• telefon 508 41837
• e-post carolina.svedstrom@stockholm.se
 

Anneli Johansson, skolsköterska
• ansvarar för elever åk 7-9
• är i tjänst måndag, onsdag, torsdag.
• telefon 508 41838
• e-post anneli.johansson@stockholm.se
 

Åsa Chiakiat, skolläkare
• all kontakt och bokning sker via skolsköterskan
 

Enligt skollagen ingår elevhälsans medicinska del som en del i skolans

samlade elevhälsa. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala

och specialpedagogiska insatser.

Här följer information till dig som är elev eller vårdnadshavare med barn

som ska/har börjat i skolan. Elevhälsans medicinska del, dvs skolsköterska

och skolläkare finns i skolan. Vi ska i samarbete med elev och vårdnadshavare

bidra till att skolgången blir den bästa möjliga.

Vi tar över efter barnhälsovården när barnet börjar skolan. Som inom all

annan hälso- och sjukvård har vi tystnadsplikt. Vi arbetar förebyggande

och hälsofrämjande, vi följer barnens hälsoutveckling och erbjuder regelbundna

hälsobesök, vaccinationer och särskilda insatser.

En förutsättning för bra hälsa är att trivas med sin tillvaro och skolsituation.

Därför är det en av elevhälsans viktigaste uppgifter att medverka till

att varje elev får goda förhållanden för sitt lärande.

Elevhälsans medicinska del i Stockholms stad dokumenterar i datajournaler.

Systemet behandlar samma personuppgifter som stadens elevregister.

Datajournalerna behandlas med samma sekretess som i all övrig hälsooch

sjukvård. Statistisk bearbetning av avidentifierade hälsodata ligger till

grund för planering av elevhälsans insatser.

Vi arbetar i enlighet med Patientsäkerhetslagen, vilket i vår verksamhet

bland annat innebär att vi uppmuntrar vårdnadshavare och elever att ställa

frågor och lämna synpunkter. Om du undrar över eller känner tveksamhet

inför något ber vi dig i första hand tala med skolsköterskan på ditt barns

skola.

 

Eleverna erbjuds tre hälsobesök under sin skoltid.

Hälsobesöken innefattar hälsokontroller och individuella

hälsosamtal och är en av våra naturliga

kontaktytor med elever och vårdnadshavare. Mellan

hälsobesöken erbjuds undersökning av hörsel och

andra begränsade hälsokontroller. Elevernas arbetsmiljö

bevakas ur ett medicinskt perspektiv. Elevhälsans

medicinska del fortsätter det vaccinationsprogram

som inleddes av barnhälsovården.

Elever och vårdnadshavare kontaktar oss ofta för att

få råd, hjälp och stöd. Det finns många elever som

behöver särskilda insatser. Det kan gälla elever med

olika sjukdomar och funktionshinder eller elever

med inlärningssvårigheter där elevhälsans insatser

behövs. Elevhälsans medicinska del är många gånger

en förmedlande länk mellan eleven/vårdnadshavaren,

behandlande läkare och skolan. Vårt uppdrag är

främst förebyggande. Vi utför endast enklare sjukvård

och hänvisar ofta till landstinget för vård.

Förskoleklass

En hälsodeklaration från vårdnadshavaren och tidigare

hälsoundersökningar i barnhälsovården ligger

till grund för vår planering. Skolsköterskan kontrollerar

barnets syn och längd- och viktutveckling. Barn

och vårdnadshavare träffar sedan skolläkaren. Vaccinationer

ses över och kompletteras vid behov så att

barnet får ett fullgott vaccinationsskydd. I förskoleklass

eller i åk 1 vaccineras ditt barn med dos 2 mot

mässling-påssjuka-röda hund.

Förutom hälsoundersökningen är det viktigt att prata

om hur barnet har det i skolan. Skolsköterskan tar

därför in förskollärarens/lärarens bedömning av hur

den första tiden i skolan har fungerat. Skolsköterska

och skolläkare finns på plats för att bevaka barnens

behov ur ett medicinskt perspektiv.

Årskurs 1

Särskild hörselsköterska kontrollerar hörseln.

Årskurs 2

Skolsköterskan kontrollerar längd- och viktutveckling

och frågar om trivsel och kamratrelationer i

skolan.

Årskurs 4

En hälsodeklaration tas in från vårdnadshavaren.

Skolsköterskan kontrollerar längd- och viktutveckling

och rygg. Eleven gör en egen hälsoprofil och har

ett hälsosamtal med skolsköterskan.

Årskurs 5

Flickor erbjuds HPV-vaccination mot livmoderhalscancer,

vanligen 2 doser.

Årskurs 6

Skolsköterskan kontrollerar längd- och viktutveckling

och rygg.

Årskurs 8

En hälsodeklaration tas in från elev och vårdnadshavare.

Skolsköterskan kontrollerar längd- och viktutveckling

och rygg. Eleven gör en egen hälsoprofil

och har ett hälsosamtal med skolsköterskan. Tonårens

frågor och frågor kring utbildning och yrkesval

står i fokus.

Från och med hösten 2016 erbjuds elever födda

2002 och senare en påfyllnadsdos vaccin mot difteristelkramp-

kikhosta.

Gymnasieskolan årskurs 1

En hälsodeklaration tas in från eleven och längd och

vikt kontrolleras. Eleven gör en hälsoprofil och har

ett hälsosamtal med skolsköterskan. Vissa gymnasieprogram

omfattar även andra undersökningar

beroende på särskild yrkesinriktning.

Spara de vaccinationsuppgifter som du får

av skolsköterskan!

Ett bra sätt är att lägga vaccinationsmeddelanden

från skolsköterskan i BHV-kortet där

tidigare vaccinationer finns antecknade. Vill

du läsa mer om det nationella vaccinationsprogrammet,

se www.folkhalsomyndigheten.se.

Från 1 januari 2013 registreras alla barnvaccinationer

enligt lag i Folkhälsomyndighetens

nationella vaccinationsregister.

 

 

Carolina Svedström         Anneli Johansson         Åsa Chiakiat

Dela:
Kategorier: