Studie- och yrkesvägledning

Trollbodaskolan erbjuder studie- och yrkesvägledning (SYV) till alla elever i grundskolan.
Skolan arbetar efter en plan för SYV som ska säkerställa att alla elever ges kontinuerlig
studie- och yrkesvägledning under hela grundskolan. Skolans mål är att eleverna ska
känna sig väl förberedda inför övergången till gymnasieskolan och kunna göra medvetna
och väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning.
 
På skolan arbetar en utbildad studie- och yrkesvägledare som ansvarar för information 
och vägledning till eleverna inför val av fortsatt utbildning- och yrkesinriktning.
Studie- och yrkesvägledaren ger information i klass från årskurs 6 och kallar alla elever
med vårdnadshavare till minst ett vägledningssamtal i år 9. Vägledningssamtalet är frivilligt och utgår alltid från elevens behov.
 
Elev och vårdnadshavare är välkomna att kontakta skolans studie- och yrkesvägledare
vid frågor om studier eller yrkesval.
 
Catherine Nilsson,
Studie- och yrkesvägledare
catherine.nilsson@stockholm.se
Tel. 08-508 418 68
 
Arbetsider:
Måndag-fredag kl.08.00-16.30

 

Här kan du ta del av  gymnasiepresentationen 20160830

Vad är studie- och yrkesvägledning?

Syftet med studie- och yrkesvägledning är att ge eleverna förutsättningar att hantera frågor som rör val av studier och yrken. Mångfalden av både yrken och utbildningar gör att eleverna kan uppleva det som komplicerat att överblicka sina olika möjligheter. En ständigt pågående samhällsutveckling och snabba förändringar på arbetsmarknaden bidrar ytterligare till svårigheter att förutse villkoren i arbetslivet.

Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas i både vid och snäv bemärkelse. Vägledning i vid bemärkelse är all den verksamhet som bidrar till att ge elever kunskaper och färdigheter som underlag för att fatta beslut om framtida studie- och yrkesval. Det handlar till exempel om praktiska arbetslivserfarenheter, undervisning som rör arbetslivet, studiebesök, utbildningsinformation och aktiviteter för att utveckla elevens självkännedom. All personal på skolan ansvarar för studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse. 

Studie- och yrkesvägledning i snäv bemärkelse är den personliga vägledning som studie- och yrkesvägledaren ger i form av vägledningssamtal, individuellt eller i grupp. Här ges den enskilde eleven möjlighet att reflektera över sig själv i relation till olika framtidsvägar. Studie- och yrkesvägledningen måste utgå från elevens behov och förutsättningar samt kunna anpassas för att på bästa sätt stödja eleven att gå vidare i sin valprocess och att genomföra sina beslut. För att kunna göra väl underbyggda val och fatta väl övervägda beslut behöver eleven ofta stöd av en väl planerad studie- och yrkesvägledning.

 

Dela: