Arbetsgång vid hög frånvaro

Arbetsgång vid hög frånvaro 
 
Tänk på att det ingår i ditt uppdrag som mentor att kontrollera dina mentorselevers frånvaro grundligt sista veckan varje månad och att detta gäller all frånvaro – oavsett anmäld eller ogiltig! 
 
Steg 1: - Mentor kontaktar vårdnadshavare vid mer än fem dagars frånvaro i sträck eller vid andra frånvarotillfället på en månad.  - Mentor samtalar även med eleven.  
 
Steg 2: - Vid fortsatt hög frånvaro (över 10%) eller man ser ett mönster i frånvaron* kallar mentor till möte med elev och vårdnadshavare.  - ”Plan för ökad närvaro” upprättas under mötet tillsammans med vårdnadshavare och elev. Vårdnadshavare meddelas att om frånvaron fortgår kallar biträdande rektor till möte.  - Mentor informerar berörd biträdande rektor samt EHT om elevens frånvaro.  
 
Steg 3:  - Vid fortsatt frånvaro över 10% ska blanketten ”Anmälan till elevhälsoteamet” fyllas i och lämnas till rektor.  - Biträdande rektor kallar i samråd med mentor vårdnadshavare och elev till möte.  - ”Plan för ökad närvaro” följs upp och uppdateras. 
 
Steg 4:  - Möte med elev, vårdnadshavare, representant från EHT samt biträdande rektor och/eller rektor. EHT kallar till mötet i samråd med mentor. - EHT beslutar om orosanmälan.  
 
* Mönster i frånvaron kan tex vara ofta frånvarande inför eller vid prov, hög frånvaro i ett enskilt ämne eller specifika veckodagar.  
 

Dela: