Handlingsplan för främjande trygghet och studiero

För att arbetet med trygghet och studiero ska kunna bedrivas på ett effektivt sätt är det viktigt att processen bygger på en så heltäckande bild som möjligt av gruppen. Att kartlägga hur gruppen samspelar med varandra och vad som sker i mötet mellan gruppen och dess olika pedagoger. Problemen kan vara såväl kollektiva som enskilda. Det kan också handla om olika former av förtryckarstrukturer. Otrygghet påverkar gruppen negativt och bidrar till oro. Ett gott samarbete mellan skola och vårdnadshavare är av största vikt.

I skolan kan situationer uppstå som innebär att skolan måste tillämpa disciplinära åtgärder som står angivna i skollagen. Lärarna och den övriga personalen har ansvar för eleverna i skolan. Om det händer något ska de ingrip för at skapa trygghet och studiero för eleverna eller för at komma till rätta med en elev som stör. Rektorn eller lärarna får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som krävs för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande. Det kan till exempel handla om tillrättavisningar eller omflyttningar i klassrummet för att sära på elever. Varje form av diskriminering och kränkande behandling som sker i skolan eller på nätet ska resultera i sanktioner från vuxenvärlden. Ur Handlingsplan för främjande av trygghet och studiero

Processen

  1. Möte med mentor och undervisande lärare för att få en så heltäckande bild som möjligt.
  2. Lektionsbesök för att titta på samspelet mellan den undervisande läraren och gruppen, samspelet mellan läraren och enskilda elever samt elevernas förhållningssätt gentemot varandra.
  3. Gemensamt möte med vårdnadshavare där resultatet presenteras. Skolan redogör för kommande insatser och vårdnadshavare får möjlighet att lämna sina synpunkter. Åtgärderna ska ske i samarbete med vårdnadshavarna.
  4. Vid behov kallas enskilda elever samt vårdnadshavare till skolan för samtal. Här tydliggörs de olika disciplinära stegen enligt skollagen. Här ska också insatser på individnivå diskuteras.
  5. Avstämning för att säkerställa att skolan uppnått önskat resultat.
  6. Avslutande uppföljningsmöte med elever och vårdnadshavare.

 

Dela: