Modersmålsundervisning

I Stockholm stad har alla elever rätt att studera sitt modersmål under tio år i grundskolan. Rätten till modersmålsundervisning är reglerad i skollagen och skolförordningen.

Skollag (2010:800)

7 § En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om

1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och

2. eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Det är rektor som beslutar om en elevs modersmålsundervisning och hur modersmålsundervisningen ska organiseras på skolan.

Modersmålsundervisning på Trollbodaskolan

På skolan deltar idag drygt 230 elever i modersmålsundervisning i 40 olika språk. Då modersmålsundervisning innebär ett stort organisatoriskt arbete för skolan, är det viktigt att vårdnadshavare och elever följer skolans anmälningsrutiner.

Anmälningsrutiner

From läsåret 2019/2020 gäller ny rutin för anmälan till modersmål. Elev/vårdnadshavare anmäler intresse att läsa modersmål till skolan genom ansökningsblankett. Närvaroplikt gäller under hela läsåret. Efter att en elev anmält sig betraktas elev som anmäld under hela sin skolgång med undantag av elevs byte av skola då ny anmälan ska göras till mottagande skola. Istället för ny anmälan inför varje nytt läsår, tillämpas aktiv avanmälan. Dvs. den elev som inte längre önskar delta i modersmålsundervisning behöver lämna in blankett för att avanmäla sin plats. Avanmälan kan endast göras inför nytt läsår. 
 

April- Sista anmälningsdatum till modersmålsundervisning för kommande läsår är den 15/4. Anmälan till modersmålsundervisning är bindande i ett läsår där närvaroplikt gäller. Om anmälan ej skett senast den 15/4, kan skolan inte garantera plats i modersmålsundervisning inför kommande läsår.

Maj- I mitten av maj beställer alla skolor undervisningstid i de olika språken till Språkcentrum.

Aug- Vid läsårsstart får skolan information från Språkcentrum om vilka modersmålslärare som kommer att undervisa i de olika språken. Undervisningstider för alla modersmål sätts upp utanför vaktmästeriet. Vanligtvis brukar modersmålsundervisningen komma igång senare än den övriga undervisningen på skolan (aug/sep).

Om ditt barn av någon anledning avbryter sina studier under läsåret, önskar vi att du som vårdnadshavare skriftligen avanmäler ditt barn till modersmålsundervisning. Vid sjukdom eller annan frånvaro behöver vårdnadshavare också meddela modersmålsläraren.

Välkommen att kontakta oss

Har du frågor kring modersmålsundervisningen är du välkommen att kontakta skolan. Modersmålsansvarig på skolan sköter den rent administrativa delen kring modersmålsundervisningen. Ytterst ansvarig för modersmålsundervisning är rektor som beslutar om hur undervisningen ska organiseras och om en elevs rätt till modersmålsundervisning.

Mer information om modersmålsundervisning och anmälningsblanketter finns på Trollbodaskolans hemsida.

Catherine Nilsson, modersmålsansvarig

catherine.nilsson@edu.stockholm.se

Tel. 08-508 418 34

Mats Östholm, tf.rektor

mats.ostholm@edu.stockholm.se

Katt som säger bonjoursse

Dela: