Elevhälsans medicinska insatser

Vi som arbetar med elevhälsans medicinska insatser det vill säga skolsköterska och skolläkare (skolhälsovården) på Trollbodaskolan är:
 
Carolina Svedström, skolsköterska
• ansvarar för elever i förskoleklass och årskurs 1-6
• är i tjänst måndag, tisdag, varannan onsdag, torsdag och fredag
• telefon:08-508 418 37
• e-post carolina.svedstrom@stockholm.se
 
Anneli Johansson, skolsköterska
• ansvarar för elever årskurs 7-9
• är i tjänst måndag, onsdag, torsdag.
• telefon:08-508 418 38
• e-post anneli.johansson@stockholm.se
 
Birgitta Löwenström, skolläkare
• all kontakt och bokning sker via skolsköterskan
 
Enligt skollagen ingår elevhälsans medicinska del som en del i skolans samlade elevhälsa. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. 

Här följer information till dig som är elev eller vårdnadshavare med barn som ska/har börjat i skolan. Elevhälsans medicinska del, dvs skolsköterska och skolläkare finns i skolan. Vi ska i samarbete med elev och vårdnadshavare bidra till att skolgången blir den bästa möjliga. Vi tar över efter barnhälsovården när barnet börjar skolan. Som inom all annan hälso- och sjukvård har vi tystnadsplikt. Vi arbetar förebyggande och hälsofrämjande, vi följer barnens hälsoutveckling och erbjuder regelbundna hälsobesök, vaccinationer och särskilda insatser.

En förutsättning för bra hälsa är att trivas med sin tillvaro och skolsituation. Därför är det en av elevhälsans viktigaste uppgifter att medverka till att varje elev får goda förhållanden för sitt lärande. Elevhälsans medicinska del i Stockholms stad dokumenterar i datajournaler. Systemet behandlar samma personuppgifter som stadens elevregister. Datajournalerna behandlas med samma sekretess som i all övrig hälso-och sjukvård. Statistisk bearbetning av avidentifierade hälsodata ligger till grund för planering av elevhälsans insatser. Vi arbetar i enlighet med 
Patientsäkerhetslagen, vilket i vår verksamhet bland annat innebär att vi uppmuntrar vårdnadshavare och elever att ställafrågor och lämna synpunkter. Om du undrar över eller känner tveksamhet inför något ber vi dig i första hand tala med skolsköterskan på ditt barns skola.
 
Eleverna erbjuds tre hälsobesök under sin skoltid. Hälsobesöken innefattar hälsokontroller och individuella hälsosamtal och är en av våra naturliga kontaktytor med elever och vårdnadshavare. Mellan hälsobesöken erbjuds undersökning av hörsel och andra begränsade hälsokontroller. Elevernas arbetsmiljö bevakas ur ett medicinskt perspektiv. Elevhälsans medicinska del fortsätter det vaccinationsprogram som inleddes av barnhälsovården. Elever och vårdnadshavare kontaktar oss ofta för att få råd, hjälp och stöd. Det finns många elever som behöver särskilda insatser. Det kan gälla elever med olika sjukdomar och funktionshinder eller elever med inlärningssvårigheter där elevhälsans insatser behövs. Elevhälsans medicinska del är många gånger en förmedlande länk mellan eleven/vårdnadshavaren, behandlande läkare och skolan. Vårt uppdrag är främst förebyggande. Vi utför endast enklare sjukvård och hänvisar ofta till landstinget för vård. 

Förskoleklass
En hälsodeklaration från vårdnadshavaren och tidigare hälsoundersökningar i barnhälsovården ligger till grund för vår planering. Skolsköterskan kontrollerar barnets syn och längd- och viktutveckling. Barn och vårdnadshavare träffar sedan skolläkaren. Vaccinationer ses över och kompletteras vid behov så att barnet får ett fullgott vaccinationsskydd. I förskoleklass eller i åk 1 vaccineras ditt barn med dos 2 mot mässling-påssjuka-röda hund. Förutom hälsoundersökningen är det viktigt att prata om hur barnet har det i skolan. Skolsköterskan tar därför in förskollärarens/lärarens bedömning av hur den första tiden i skolan har fungerat. Skolsköterska och skolläkare finns på plats för att bevaka barnens behov ur ett medicinskt perspektiv.

Årskurs 1
Särskild hörselsköterska kontrollerar hörseln.

Årskurs 2
Skolsköterskan kontrollerar längd- och viktutveckling och frågar om trivsel och kamratrelationer i skolan.

Årskurs 4
En hälsodeklaration tas in från vårdnadshavaren.Skolsköterskan kontrollerar längd- och viktutveckling och rygg. Eleven gör en egen hälsoprofil och har ett hälsosamtal med skolsköterskan.

Årskurs 5
Flickor erbjuds HPV-vaccination mot livmoderhalscancer, vanligen 2 doser.

Årskurs 6
Skolsköterskan kontrollerar längd- och viktutveckling och rygg.

Årskurs 8
En hälsodeklaration tas in från elev och vårdnadshavare.Skolsköterskan kontrollerar längd- och viktutveckling och rygg. Eleven gör en egen hälsoprofil och har ett hälsosamtal med skolsköterskan. Tonårens frågor och frågor kring utbildning och yrkesval står i fokus. Från och med hösten 2016 erbjuds elever födda 2002 och senare en påfyllnadsdos vaccin mot difteristelkramp-kikhosta.

Gymnasieskolan årskurs 1
En hälsodeklaration tas in från eleven och längd och vikt kontrolleras. Eleven gör en hälsoprofil och har ett hälsosamtal med skolsköterskan. Vissa gymnasieprogram omfattar även andra undersökningar beroende på särskild yrkesinriktning. Spara de vaccinationsuppgifter som du får av skolsköterskan! Ett bra sätt är att lägga vaccinationsmeddelanden från skolsköterskan i BHV-kortet där tidigare vaccinationer finns antecknade. Vill du läsa mer om det nationella vaccinationsprogrammet, se www.folkhalsomyndigheten.se. Från 1 januari 2013 registreras alla barnvaccinationer enligt lag i Folkhälsomyndighetens nationella vaccinationsregister.
 
 
Carolina Svedström         Anneli Johansson         Birgitta Löwenström

Dela:
Kategorier: