Information kring lärarbehörighet och vikarier

Då skolledningen har fått frågor gällande hur vi arbetar vid lärares kortare och längre frånvaro samt vid vakanser kommer här information.

Grundskoleområde 4, där Trollbodaskolan ingår, är under läsåret med i ett pilotprojekt som innebär att utbildningsförvaltningen har en egen vikariebank som vi är hänvisade till i första hand. Kan denna bank inte tillgodose vårt behov är vi hänvisade till de upphandlade bemanningsföretagen i rangordning beroende på personalkategori. Vid frånvaro arbetar vi alltid intensivt med att hitta vikarier enligt ovanstående. Då det råder stor lärarbrist är det mycket svårt att hitta vikarier. Många vikarier är uthyrda för längre vikariat, vilket medför att vid korttids frånvaro blir det svårt att tillgodose skolornas behov.

Enligt statistik från SCB ser situationen ut som följande.
Fram till 2031 väntas det totalt saknas cirka 80 000 behöriga lärare, om dagens mönster består. Det finns risk för brist inom samtliga lärarinriktningar. En stor del av bristen utgörs av förskollärare och ämneslärare. Även för yrkeslärare och grundlärare med inriktning mot årskurs 4–6 bedöms behovet vida överstiga den beräknade examinationen.
För att tillgodose lärarbehovet fram till 2031 krävs det därför att drygt 15 000 lärare per år examineras. 
Vad gäller antalet nybörjare på landets lärarutbildningar och andelen av nybörjarna som tar en lärarexamen, beräknas i genomsnitt närmare 10 000 lärare examineras årligen under prognosperioden. Antalet examinerade beräknas alltså kraftigt understiga examinationsbehovet.

Med vänlig hälsning 
Skolledningen

Dela:
Kategorier: