Till innehåll på sidan

Personalledd skolmedling

Inom personalledd skolmedling utbildas skolpersonal att hantera konflikter på skolan. Ofta utbildas både pedagoger, elevhälsopersonal och ledningspersonal för att på så sätt kunna hantera konflikter på olika nivåer inom organisationen.

Personalledd skolmedling är en strukturerad metod för tredje part samtal vilket ger en skola ett "gemensamt" förhållningssätt kring konflikter. Strukturen ger en tydlighet och trygghet till parterna som ingår i konflikten. Oavsett vem parterna frågar om hjälp så får dem en likartad hantering av konflikten på skolan.

En medling kan initieras av både elever, personal och föräldrar och tas sedan om hand av de utbildade skolmedlarna. Det finns inga krav på konfliktens storlek, typ eller antal deltagare. Personalledd Skolmedling går att använda i alla konflikter under förutsättning att parterna själva vill medverka och anses lämpliga att genomföra en medling.

Omedelbar effekt

Personalledd skolmedling ger en omedelbar effekt då parterna i konflikten under medlingssamtalet ofta enas kring en gemensam överenskommelse om framtiden. Den kan även vara förebyggande i de fall en konflikt hanteras innan den hinner eskalera.

Vissa skolor utbildar all sin personal i metoden medan andra väljer att utbilda en grupp personal som till exempel likabehandlingsgruppen. Oavsett vilken personal som utbildas i metoden är implementeringen ett viktigt led i arbetet att skapa ett långsiktigt arbete kring konflikthanteringen på skolan.

Medlingscentrum

Medlingscentrum arbetar med att utbilda skolpersonal i konflikthantering och medling. Nu har de gjort en video där de visar hur man kan medla mellan elever i en mindre konflikt, så kallad mini-medling. Videon är 3,30 min kort och vi beskriver grunderna i medling med hjälp av en konkret konflikt från skolans vardag.

Se videon här!

 

Likabehandlingsgrupp

Trollbodaskolans Likabehandlingsgrupp arbetar med att förebygga och förhindra kränkande behandling.Gruppen består av representanter från alla årskurser men även av andra yrkeskategorier på skolan som vaktmästare och fritidsledare.

Likabehandlingsgruppen arbetar utifrån den självklara visionen att ingen på skolan skall bli utsatt för mobbning eller annan form av kränkande behandling.Gruppens arbete leds av skolans kurator. Vårt arbete består bland annat av att uppdatera och revidera skolans plan för likabehandling. Vi var även de första på skolan som fick utbildning i Skolmedling som metod för konfliktlösning och flera av oss har med framgång använt metoden för att lösa konflikter mellan elever. Målet är att all personal på skolan skall genomgå denna utbildning så att eleverna alltid skall ha nära till en vuxen som kan hjälpa till att på ett professionellt och effektivt sätt lösa konflikter.

Om ni får vetskap om att ditt barn eller andra barn är inblandade i en konflikt eller utsatta för kränkningar, kontakta i första hand mentor/klasslärare.

Barn

 

Trollbodaskolans elevhälsoteam

Elevhälsoteamet arbetar tillsammans med lärarna och annan personal i skolan med att skapa miljöer som gör det lättare för eleverna att lära, utvecklas och ha en bra hälsa. Elevhälsoteamet är också delaktiga i skolans förebyggande arbete kring värdegrundsfrågor. Elevhälsoteamet består av specialpedagog, kurator, skolsköterska, psykolog, studie- och yrkesvägledare och skolledning.
 

Dela: