Till innehåll på sidan

Protokoll föräldraföreningen

Protokoll

 

Träff föräldraråd och skolledning Trollbodaskolan 2020-11-24

Närvarande:
Babak Nåhh föräldrarådet
Maria Sandin föräldrarådet
Sara Wiberg föräldrarådet

Mats Östholm, rektor
Karin Carlén Grip biträdande rektor
Nelli Issa administrativ chef

 

Skolledning hälsar välkommen, mötet hålls på ett säkert sätt i skolans ”Hjärta”.

Resultat, föräldrarådet undrar hur skolan arbetar med att höja skolans resultat. Skolledningen beskriver de insatser som görs, både kortsiktigt och långsiktigt. Kortsiktigt sätts riktade insatser in i form av specialundervisning, extra undervisning av lärare utanför ordinarie lektionstid och anpassningar på individ och gruppnivå. Skolan arbetar långsiktigt med insatser utifrån analys av brister i måluppfyllelsen, analys och uppföljning av resultat sker i ämneslag och arbete med att förbättra kvalitet och att höja resultaten görs i en kompetensutveckling kallad Synligt lärande samt i kollegialt lärande i ett F-9-perspektiv.
Diskussion om orsaker till brister i måluppfyllelse och jämförelser med närliggande skolor.

Föräldrarådet upplever att eleverna har färre håltimmar nu, detta är positivt.

Föräldrarådet vill att skolan hjälper till med att sprida information om föräldrarådet. Skolan ger sitt stöd i den form föräldrarådet vill genom hemsidan och information på lämpligt sätt.

Diskussion om skolmaten, ledningen tar med sig synpunkter om matråd och hygien till kökschef.

Diskussion om olika läxor i samma ämne, skolledningen tar med frågan till ämneslaget.

Nelli Issa informerar om skolfotografering. Det är dags för en ny upphandling, föräldrarådet får med sig tre förslag av fotografer att ta ställning till.

Nästa möte med föräldrarådet är tisdag 23 februari 2021, välkommen till det mötet.

 

 

Vid anteckningarna
Mats Östholm. Rektor Trollbodaskolan

 

 

Dela:
Kategorier: